CHWARAEON CYMRU
DULL
BUDDSODDI

OS YDYCH CHI’N GYFARWYDD EISOES
Â’R DULL BUDDSODDI ARFAETHEDIG GALLWCH
NEIDIO’N UNIONGYRCHOL I BOB ADRAN:

Buddsoddiad

CHWARAEON CYMRU
DULL
BUDDSODDI

ER MWYN CYFLAWNI’R WELEDIGAETH NEWYDD AR GYFER CHWARAEON YNG NGHYMRU, A GYDAG ARIAN CYHOEDDUS YN FWY GWERTHFAWR NAG ERIOED, MAE CHWARAEON CYMRU WEDI DATBLYGU DULL BUDDSODDI NEWYDD BEIDDGAR.

01

CYFLWYNIAD I GYLLIDO

Mae ein dull o gyllido wedi cael ei ddatblygu ar ôl ymgysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, gan adeiladu ar adborth ac ymchwil casgliadol gwahanol fodelau buddsoddi ym mhob cwr o’r byd.

 

Dyma nodau ein dull buddsoddi:

 

– Tryloywder: dangos pethau’n glir i bawb o ran sut a pham rydyn ni’n cyllido partneriaid fel rydyn ni’n gwneud.

– Mwy o ymreolaeth: ymddiried yn y ffaith mai partneriaid sydd yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau yn eu meysydd eu hunain.
– Mwy o atebolrwydd: galluogi partneriaid i fod â mwy o reolaeth ar eu datblygiad eu hunain.
– Hyblygrwydd: galluogi i ni a’n partneriaid fanteisio ar y cyfleoedd sy’n codi.

02

CYFLWYNIAD I GYLLIDO

Yn sail i hyn bydd ffocws ar ddysgu, defnyddio gwybodaeth a datblygu cyd-ymddiriedaeth gyda’n partneriaid. Mae’r dull hwn yn cynnwys tair elfen allweddol:

 

1. Gallu
2. Dirnadaeth, gwybodaeth a data
3. Atebolrwydd

 

Bydd pob un o’r elfennau hyn yn penderfynu ar y cyllid cyffredinol ar gyfer partneriaid.

03

Buddsoddiad
Buddsoddiad

Elfen 1

Gallu

Swipe Right

Mae gennym ni gyfrifoldeb i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei fuddsoddi’n briodol.

Mae’r elfen gallu’n sicrhau y gallwn ni gael hyder yn y sefydliadau rydyn ni’n eu cyllido ac mae’n galluogi i ni gefnogi partneriaid gyda gwella eu llywodraethu yn barhaus.

Elfen 1 – Gallu

Fframwaith Gallu

01

Fframwaith Gallu

Wedi’i ddatblygu gyda phartneriaid, mae’r dull buddsoddi yma’n cyflwyno Fframwaith Gallu sy’n ceisio cefnogi sefydliadau gyda’u gwelliant parhaus, gan sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei fuddsoddi’n gyfrifol.

 

Mae’r Fframwaith Gallu – sy’n cyd-fynd â’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru (GLFW) 2019 ar ei newydd wedd – wedi’i adeiladu’n seiliedig ar feysydd llywodraethu allweddol ac mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd ymddygiad, moeseg ac integriti mewn sefydliad.

 

Mae’r Fframwaith Gallu’n gweithredu ar sail risg gyda phrif egwyddorion wedi’u teilwra i gynnig cefnogaeth bwrpasol a chymesur sy’n berthnasol i sefydliadau o bob maint.

02

Gofynion hanfodol ac isafswm

Mae’r Fframwaith Gallu’n galluogi i ni weithredu mwy ar sail risg gyda chyllido drwy ofyn i sefydliadau a gyllidir fodloni casgliad o ofynion hanfodol ac isafswm sy’n cyd-fynd â’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain ar gyfer Cymru (GLFW) 2019 ar ei newydd wedd.

 

Mae haenau’n rhan o’r gofynion hyn ac maent yn gymesur i lefel y buddsoddiad sydd wedi’i dderbyn gan Chwaraeon Cymru. Mae’r gofynion yn cynnwys meysydd llywodraethu allweddol gan gynnwys: cyfansoddiad bwrdd: arweinyddiaeth: moeseg a didwylledd: risg a chyllid. Bydd partneriaid yn cwblhau hunanasesiad yn erbyn y gofynion hanfodol ac isafswm sy’n briodol i’w sefydliad. Gellir cael canllaw llawn i gefnogi cwblhau’r gofynion hanfodol ac isafswm yma.

03

Adolygiadau gallu

Bydd adolygiadau gallu wedi’u targedu’n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn gyda phob partner yn cael adolygiad unwaith o leiaf mewn cylch o bedair blynedd.

 

Bydd yr adolygiadau’n ategu hunanasesiad sefydliad a’u nod fydd cefnogi eu gwelliant parhaus, fel eu bod wedi paratoi yn y ffordd orau i gyflawni eu potensial. Bydd adolygiadau gallu’n cefnogi dull o weithredu ar sail risg y Fframwaith, gyda ffocws ar bwysigrwydd diwylliant, gwerthoedd, moeseg ac ymddygiad mewn sefydliad.

Buddsoddiad

Elfen 2

Dirnadaeth,
gwybodaeth
a data

Swipe Right

Bydd y defnydd o ddirnadaeth, gwybodaeth a data’n chwarae rhan greiddiol wrth benderfynu ar gyllid partner.

Elfen 2 – Dirnadaeth, gwybodaeth a data

Dau ddull ar
nodedig
o weithredu

01

Sbardunir gan ddata neu sbardunir gan gais

Mae ein dull buddsoddi’n defnyddio dau ddull nodedig o weithredu er mwyn i bartner allu derbyn cyllid posib.

 

Bydd dull o weithredu gwrthrychol a sbardunir gan ddata’n cael ei roi ar waith os oes ystadegau swyddgol a data cenedlaethol ar gael ar gyfer partner. Bydd dull o weithredu a sbardunir gan gais yn cael ei gynnig i ddarpar bartneriaid lle nad oes ystadegau swyddgol a data cenedlaethol ar gael.

 

Bydd y dulliau gweithredu a sbardunir gan ddata a chais yn penderfynu ar uchafswm y cyllid sydd ar gael i sefydliad.

02

Buddsoddiad a sbardunir gan ddata

Bydd meini prawf gwrthrychol, yn seiliedig ar arolygon cenedlaethol, ystadegau swyddogol a data perfformiad, yn cael eu defnyddio i neilltuo buddsoddiad i gyrff rheoli cenedlaethol a phartneriaethau rhanbarthol.

 

Bydd hyn yn galluogi dull tryloyw a gwrthrychol o fuddsoddi ac yn lleihau’r baich biwrocrataidd ar bartneriaid er mwyn darparu data a thystiolaeth i Chwaraeon Cymru.

 

Mae briff technegol manwl am y meini prawf wedi cael ei lunio. Mae’r meini prawf wedi cael eu rhannu’n elfennau cyfranogiad a pherfformiad, gyda sgôr gyllid gyffredinol ar gyfer pob corff rheoli cenedlaethol yn cael ei sefydlu pan ddaw’r ddwy adran at ei gilydd. Mae meini prawf ar wahân yn cael eu defnyddio i benderfynu ar y cyllid ar gyfer endidau rhanbarthol, yn seiliedig ar boblogaeth a ffactorau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol.

03

Buddsoddiad a sbardunir gan gais

Ni fyddwn yn gallu cael mynediad at ddata cenedlaethol ar gyfer ein holl bartneriaid. Y rheswm am hyn efallai yw nad oes mesur posib ar eu cyfer, neu oherwydd bod angen gwneud newidiadau i arolygon yn y dyfodol.

 

O dan yr amgylchiadau hyn, bydd dull o weithredu a sbardunir gan gais yn seiliedig ar gyfraniad sefydliad at y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon / Strategaeth Chwaraeon Cymru. Bydd hyn yn canolbwyntio ar sefydliadau’n cyfrannu’n genedlaethol at gamp neu weithgaredd corfforol, neu sut gallant gefnogi datblygu gallu a chapasiti yn y sector.

Buddsoddiad

Elfen 3 – Atebolrwydd

Trafod beth sydd wir yn bwysig

Swipe Right

Bydd ein dull o weithredu gydag atebolrwydd yn cefnogi partneriaid i roi cofnod gonest o’u camau gweithredu a sut mae’r rhain yn cyfrannu at strategaeth Chwaraeon Cymru.

Mae’n galluogi i bartneriaid roi blaenoriaeth i gasglu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol i’w helpu i ddysgu a gwella.

Elfen 3 – Atebolrwydd

Trafod beth
sydd wir
yn bwysig

01

Gweithio gyda ffocws gwahanol

Mae ein dull o weithredu’n ceisio annog gonestrwydd, dysgu a diwylliant lle mae’r un mor bwysig ac yn teimlo’r un mor gyfforddus i siarad am beth sydd wedi mynd o’i le â beth sydd wedi mynd yn dda.

 

Bydd y gwaith gyda phartneriaid yn canolbwyntio ar drafod beth sy’n bwysig ac nid dim ond beth gellir ei fesur yn hawdd. Bydd casglu a defnyddio data’n anelu at sbarduno gwelliant yn hytrach na phrofi canlyniadau neu ddeilliannau. Bydd y dull newydd o weithredu’n ceisio ein cefnogi ni i gyd i ddysgu a datblygu gyda’n gilydd.

02

Datganiadau atebolrwydd

Byddwn yn defnyddio ‘datganiadau atebolrwydd’ sy’n cyd-fynd â’n bwriadau strategol i lywio trafodaethau atebolrwydd gyda phartneriaid ac i annog arfer adlewyrchol.

 

Bydd datganiadau atebolrwydd yn cael eu defnyddio i’n helpu ni a phartneriaid i esbonio sut beth yw llwyddiant, nodi beth all atal canlyniadau ac, yn y pen draw, dibynnu ar sut ddylid gweithredu. Rydyn ni’n gobeithio y byddant yn dod yn gyfrwng i ni i gyd ddysgu oddi wrth ein gilydd ac, yn y pen draw, gwella fel sector. Mae mwy o wybodaeth am ddatganiadau atebolrwydd ar gael yma.

03

Ble nesaf?

Bydd ein dull ni o weithredu gydag atebolrwydd yn cael ei ddatblygu’n barhaus. Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu’r dull hwn o weithredu a chynyddu lefel yr atebolrwydd sy’n cael ei roi i’r rhai rydyn ni’n eu cyllido. Rydyn ni eisiau datblygu dull safonol o ystyried cynnydd yn y maes hwn.

Buddsoddiad
Buddsoddiad
Buddsoddiad
Buddsoddiad
Buddsoddiad

Dull cyflawn o fuddsoddi

Swipe Right

Bydd egwyddorion craidd y dull buddsoddi newydd yn ganolog i bob math o fuddsoddiad y byddwn
yn ei ddyrannu i bartneriaid i wneud chwaraeon yng Nghymru yn gryfach, nid dim ond y cytundebau
partneriaeth.

Pan fyddwn yn cael cyllid ‘untro’ gan Lywodraeth Cymru a/neu'r Loteri Genedlaethol sydd i gael ei ddefnyddio at ddiben penodol o fewn amserlen benodol, bydd y tair elfen – dirnadaeth a data, gallu, ac atebolrwydd – yn dylanwadu ar ein penderfyniadau cyllido.

Er enghraifft, pe baem yn cael cyllid i wella cyfleusterau’n benodol – fel yn 2019 drwy’r gronfa Lle iChwaraeon – byddai’r canlynol yn cael eu hystyried:

 • Byddai angen gwybodaeth ynghylch pa fylchau sydd yn y ddarpariaeth ar hyn o bryd, a sut
  byddai gwelliannau i gyfleusterau’n cael yr effaith orau bosib ar y rhai sydd mewn angen
  mwyaf. Byddem hefyd yn ceisio dysgu oddi wrth brosiectau blaenorol o natur debyg mewn
  ardaloedd eraill.
 • Pa mor abl yw’r rhai sy’n derbyn y cyllid i allu rheoli’r arian yn gyfrifol a chwblhau prosiectauo fewn yr amserlen ofynnol.
 • Byddai trafodaethau atebolrwydd yn canolbwyntio ar sut byddai gwelliannau i gyfleusterau
  yn ein helpu ni i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sy’n bodoli mewn cyfranogiad chwaraeon.

Lawrlwytho adnoddau

Fframwaith Gallu

Cyfarwyddyd Fframwaith Gallu

Canllaw Cryno

Tablau Partner A Sbardunir Gan Ddata

Defnyddio datganiadau atebolrwydd

Buddsoddi mewn partneriad: meini prawf cyllido

Cwestiynau Cyffredin

Scroll Down